Wandjina (Rain Spirit,) by Trinita Bundamurra, Wununmal/ Kwini Tribes, Australia

$150.00
| /

Wandjina (Rain Spirit)

Size: 4" x 6" 

1832 Australia Map

Artist: Trinita Bundamurra, Wununmal/ Kwini Tribes

Map Origin: Carey & Lea, Philadelphia